Editorial Advisory Board- LOBA

Dr Abraham K George (1986)
Angelo Bevin Dcruz (2001)
Achuth Anil (2006)
Dr Koshy George  T  (1977)
Wg Cdr NR Kanthy (Retd)  (1969)
Nitin Sisupalan (2006)
P.Ravi Shankar (1974)
Gp Capt Ranjit V Panicker (1992)
Rohit Chivukula (2017)
Vasudev A (2002)
Vinod Natesan (1980)

footer_logo

Sreekariyam P. O., Thiruvananthapuram - 695017, Kerala, India
+91 8089761985 (Office), 2598585, 2590380
288584