Director/Principal
Rev Fr Devassy Paul SJ  
President: 
Dr. C V Ram Mohan (1985)   
Vice President:  
Jacob Mathan (1974) 
Secretary: 
Manu Govind (1992)
Joint Secretary: 
Vimal Mohan (2005)
Sharath Krishnan (2000)
Treasurer: 
Nikhil Raj (2005)
Ex. Committee Members :
Ranjan Kanthy (1969)
Pradeep Kumar (1974)
Ramprakash G (1977)
Dr. Kishore S (1983)
Prabodh Das (1993)
Renjith R (1994)
Krishnan Unni (2011)
Akhil P Nair (2012)

footer_logo

Sreekariyam P. O., Thiruvananthapuram - 695017, Kerala, India
+91 8089761985 (Office), 2598585, 2590380
288582